نیم کیلو باش ولی مرد باش - كمكـــــــــــــــــــــــــــــش كنيد